NEDERLANDS :

Hij is geboren in het voormalige URSS. In 1980 toen hij nog geen 10 jaar oud was werden zijn moeder en door de russen verdreven. In een klap verloor hij zijn thuis en zijn kindheid. "Deze ervaring leg in mijn schilderijen" Ialokinne beschouwt zichzelf niet alleen als een schilder, maar eveneens als en verhalenverteller die werkt met verf en linnen in plaats van papier en inkt.
"In het leven zoek ik eenvoudig geluk, maar teneinde reël te zijn dient geluk gedeeld te worden, daardoor schilder ik wat ik om mij heen aantref en wat ik rondom de mensen aantref die mijn kunst op prijs stellen. Mijn schilderijen zijn voornamedlijk imaginaire creaties die rekening houden met mijn ambitie van het leven te genieten door het schone van de natuur, om gelukkig te zijn door te proberen anderen gelukkig te maken, maart door slechts geïnteresseerd te zijn in hetgeen essentieel is, niet door wat schijnt te zijn."

NIEUWS :

Heb een blik onze maandelijkse tentoonstelling op deze website. IALOKINNE zoekt een verantwoordelijke galerij om te bevorderen, uitzending, en verkoop zijn artistieke productie (de meer dan 450 originele werken). Ik wens om werkelijk in een samenwerking word genomen, een de werkovertuiging zonder verbiage, efficient, een positieve menselijke verhouding. Om een benoeming te krijgen, gelieve te schrijven aan of vraag bij :
IALOKINNE
Heid des Chênes, 81 4620 FLERON (Luik) BELGIE Tél. & Fax : 00 32 4 355.17.47

ENGLISH :

He was born in the former URSS. In 1980 when he was less than 10 years old his mother and him were expelled by the Russian. Right away I lost my homeland and my childhood. This experience has entered into his pictures" Ialokinne doesn't consider himself as just a painter but also as a story teller who works with paints and canvas of working with paper and ink.
"In life I'm seeking simple happiness, but in order to be real happiness needs to shared, as a consequence I paint that what's around me and what's around the people who appreciate my art.
My paintings are predominantly imaginary creations that take my ambition into account to enjoy life simply through the beauty of nature, to be happy by trying to make others happy, but just being interested in what's essential, and not in what seems to be present.

NEWS :

Have a look at our monthly exhibition on this website.
Ialokinne is looking for a gallery responsible to promote, broadcast, and sell his artistic production (more than 450 paintings).
I wish to be really taken in a collaboration, a work conviction without verbiage, efficient, a positive human relationship.
To get an appointment, please write to or call at :
IALOKINNE
Heid des Chênes, 81 4620 FLERON (Liege) BELGIUM Tél. & Fax : 00 32 4 355.17.47